Od kres­ki wszys­tko się zaczyna Od kres­ki może pow­stać słowo Od kres­ki może pow­stać arcydzieło Oko również pod­kreślo­ne jest kreską Niewiel­ka kres­ka może zdziałać cuda Dwie kres­ki kłopot lub szczęście Sym­bo­lizują ciążę Kres­ka ni­by nic a jed­nak coś Można na kimś pos­ta­wić kreskę Możemy coś podkreślać Kres­ka może cza­sem spo­wodo­wać kłopot Kres­ki mogą sta­wiać znak równości Od kre­sek możemy coś wyliczać Kres­ka - cien­ka linia Kres­ka ma wiele znaczeń Kres­ka - nic a jed­nak coś 


od kres­ki-wszys­tko ę-zaczyna-od-kres­ki-może-pow­stać-słowo-od-kres­ki-może-pow­stać-arcydzieło-oko-również-pod­kreślo­ne
mała miod kres­kiwszys­tko sięzaczynaodkres­kimożepow­staćsłowoarcydziełookorównieżpod­kreślo­nejest kreskąniewiel­kakres­kazdziałaćcudadwiekłopotlubszczęściesym­bo­lizująciążękres­kani­bynica jed­nakcośmożnana kimśpos­ta­wićkreskęmożemypodkreślaćcza­semspo­wodo­waćkres­kimogąsta­wiaćznakrównościkre­sekmożemywyliczać cien­kaliniama wieleznaczeń niccoś od kres­ki wszys­tko sięwszys­tko się zaczynazaczyna odod kres­kikres­ki możemoże pow­staćpow­stać słowosłowo odod kres­kikres­ki możemoże pow­staćpow­stać arcydziełoarcydzieło okooko równieżrównież pod­kreślo­nepod­kreślo­ne jest kreskąjest kreską niewiel­kaniewiel­ka kres­kakres­ka możemoże zdziałaćzdziałać cudacuda dwiedwie kres­kikres­ki kłopotkłopot lublub szczęścieszczęście sym­bo­lizująsym­bo­lizują ciążęciążę kres­kakres­ka ni­byni­by nicnic a jed­naka jed­nak coścoś możnamożna na kimśna kimś pos­ta­wićpos­ta­wić kreskękreskę możemymożemy coścoś podkreślaćpodkreślać kres­kakres­ka możemoże cza­semcza­sem spo­wodo­waćspo­wodo­wać kłopotkłopot kres­kikres­ki mogąmogą sta­wiaćsta­wiać znakznak równościrówności odod kre­sekkre­sek możemymożemy coścoś wyliczaćwyliczać kres­ka cien­ka linialinia kres­kakres­ka ma wielema wiele znaczeńznaczeń kres­ka nic a jed­naka jed­nak coś od kres­ki wszys­tko się zaczynawszys­tko się zaczyna odzaczyna od kres­kiod kres­ki możekres­ki może pow­staćmoże pow­stać słowopow­stać słowo odsłowo od kres­kiod kres­ki możekres­ki może pow­staćmoże pow­stać arcydziełopow­stać arcydzieło okoarcydzieło oko równieżoko również pod­kreślo­nerównież pod­kreślo­ne jest kreskąpod­kreślo­ne jest kreską niewiel­kajest kreską niewiel­ka kres­kaniewiel­ka kres­ka możekres­ka może zdziałaćmoże zdziałać cudazdziałać cuda dwiecuda dwie kres­kidwie kres­ki kłopotkres­ki kłopot lubkłopot lub szczęścielub szczęście sym­bo­lizująszczęście sym­bo­lizują ciążęsym­bo­lizują ciążę kres­kaciążę kres­ka ni­bykres­ka ni­by nicni­by nic a jed­naknic a jed­nak cośa jed­nak coś możnacoś można na kimśmożna na kimś pos­ta­wićna kimś pos­ta­wić kreskępos­ta­wić kreskę możemykreskę możemy cośmożemy coś podkreślaćcoś podkreślać kres­kapodkreślać kres­ka możekres­ka może cza­semmoże cza­sem spo­wodo­waćcza­sem spo­wodo­wać kłopotspo­wodo­wać kłopot kres­kikłopot kres­ki mogąkres­ki mogą sta­wiaćmogą sta­wiać znaksta­wiać znak równościznak równości odrówności od kre­sekod kre­sek możemykre­sek możemy cośmożemy coś wyliczaćcoś wyliczać kres­ka cien­ka linia kres­kalinia kres­ka ma wielekres­ka ma wiele znaczeńma wiele znaczeń kres­ka nic a jed­nak coś 

Ludzkość mu­si położyć kres woj­nie, bo inaczej woj­na położy kres ludzkości. -John Fitzgerald Kennedy
ludzkość-mu­-położyć-kres-woj­nie-bo inaczej-woj­na-położy-kres-ludzkoś
Śmierć - to kres mych poszukiwań. -Anonim
Śmierć-to-kres-mych-poszukiwań