od zaw­sze kochałam za­kochałam się raz i już nie przestałam miłość jest moim silikonem wy­pełnia ubyt­ki w mo­jej głowie da­je mi siedem­naście gram ekscytacji ki­log­ram spokoju wy­mie­sza­nego z niemyśleniem i nie chwianie się życia pos­ta­wione­go na połowie paczki zapałek za­kocha­nie jest moim rusztowaniem jak to tak ro­zeb­rać się przed samą sobą wstydzę się żyć bez miłości 


od zaw­sze-kochałam-za­kochałam ę-raz-i już-nie przestałam-miłość-jest moim-silikonem-wy­pełnia-ubyt­ki-w mo­jej-głowie-da­
eshjaod zaw­szekochałamza­kochałam sięrazi jużnie przestałammiłośćjest moimsilikonemwy­pełniaubyt­kiw mo­jejgłowieda­jemi siedem­naściegramekscytacjiki­log­ramspokojuwy­mie­sza­negoz niemyśleniemnie chwianie siężyciapos­ta­wione­gona połowiepaczkizapałekza­kocha­nierusztowaniemjakto takro­zeb­rać sięprzedsamąsobąwstydzę siężyćbezmiłości od zaw­sze kochałamkochałam za­kochałam sięza­kochałam się razraz i jużi już nie przestałamnie przestałam miłośćmiłość jest moimjest moim silikonemsilikonem wy­pełniawy­pełnia ubyt­kiubyt­ki w mo­jejw mo­jej głowiegłowie da­jeda­je mi siedem­naściemi siedem­naście gramgram ekscytacjiekscytacji ki­log­ramki­log­ram spokojuspokoju wy­mie­sza­negowy­mie­sza­nego z niemyśleniemz niemyśleniem ii nie chwianie sięnie chwianie się życiażycia pos­ta­wione­gopos­ta­wione­go na połowiena połowie paczkipaczki zapałekzapałek za­kocha­nieza­kocha­nie jest moimjest moim rusztowaniemrusztowaniem jakjak to takto tak ro­zeb­rać sięro­zeb­rać się przedprzed samąsamą sobąsobą wstydzę sięwstydzę się żyćżyć bezbez miłości od zaw­sze kochałam za­kochałam siękochałam za­kochałam się razza­kochałam się raz i jużraz i już nie przestałami już nie przestałam miłośćnie przestałam miłość jest moimmiłość jest moim silikonemjest moim silikonem wy­pełniasilikonem wy­pełnia ubyt­kiwy­pełnia ubyt­ki w mo­jejubyt­ki w mo­jej głowiew mo­jej głowie da­jegłowie da­je mi siedem­naścieda­je mi siedem­naście grammi siedem­naście gram ekscytacjigram ekscytacji ki­log­ramekscytacji ki­log­ram spokojuki­log­ram spokoju wy­mie­sza­negospokoju wy­mie­sza­nego z niemyśleniemwy­mie­sza­nego z niemyśleniem iz niemyśleniem i nie chwianie sięi nie chwianie się życianie chwianie się życia pos­ta­wione­gożycia pos­ta­wione­go na połowiepos­ta­wione­go na połowie paczkina połowie paczki zapałekpaczki zapałek za­kocha­niezapałek za­kocha­nie jest moimza­kocha­nie jest moim rusztowaniemjest moim rusztowaniem jakrusztowaniem jak to takjak to tak ro­zeb­rać sięto tak ro­zeb­rać się przedro­zeb­rać się przed samąprzed samą sobąsamą sobą wstydzę sięsobą wstydzę się żyćwstydzę się żyć bezżyć bez miłości