Od­da­wanie te­go czys­te­go, trud­ne­go do uzys­ka­nia ludzkiego ciała niegodzi­wym postępkom jest rzeczą nędzną.


od­da­wanie-te­go-czys­te­go-trud­ne­go-do uzys­ka­nia-ludzkiego-ciała-niegodzi­wym-postępkom-jest rzeczą-nędzną
gampopaod­da­waniete­goczys­te­gotrud­ne­godo uzys­ka­nialudzkiegociałaniegodzi­wympostępkomjest rzecząnędznąod­da­wanie te­gote­go czys­te­gotrud­ne­go do uzys­ka­niado uzys­ka­nia ludzkiegoludzkiego ciałaciała niegodzi­wymniegodzi­wym postępkompostępkom jest rzecząjest rzeczą nędznąod­da­wanie te­go czys­te­gotrud­ne­go do uzys­ka­nia ludzkiegodo uzys­ka­nia ludzkiego ciałaludzkiego ciała niegodzi­wymciała niegodzi­wym postępkomniegodzi­wym postępkom jest rzecząpostępkom jest rzeczą nędznątrud­ne­go do uzys­ka­nia ludzkiego ciałado uzys­ka­nia ludzkiego ciała niegodzi­wymludzkiego ciała niegodzi­wym postępkomciała niegodzi­wym postępkom jest rzecząniegodzi­wym postępkom jest rzeczą nędznątrud­ne­go do uzys­ka­nia ludzkiego ciała niegodzi­wymdo uzys­ka­nia ludzkiego ciała niegodzi­wym postępkomludzkiego ciała niegodzi­wym postępkom jest rzecząciała niegodzi­wym postępkom jest rzeczą nędzną

O męko straszli­wa wy­muszo­nych od wewnątrz czynów, przed który­mi skręca się ze zgro­zy cała ta nasza głupia, ni­by-ludzka powłoczka, nędzna ma­seczka na tym bydlęcym ba­lu mas­ko­wym, którym jest życie społeczne, zaczy­nając od re­woluc­ji francuskiej.Dusza przychodzi z zewnątrz do ludzkiego ciała jako do tymczasowego miejsca i opuszcza je, przechodząc do innych miejsc, ponieważ ona jest nieśmiertelna.Nikt nie uzys­ka wy­bacze­nia za życie.Bez pra­cy sta­tek ludzkiego ciała nie ma balastu.Je­dynym praw­dzi­wym do­celo­wym pun­ktem przez­nacze­nia jest śmierć, a nasze życie to poszu­kiwa­nie naj­bar­dziej okrężnych i przy­jem­nych dróg do niej...Naj­trud­niej­szą rzeczą re­woluc­ji jest czu­wać nad porcelaną.