Od­na­załam swo­jego anioła... To ona, oso­ba która jest przy mnie. Przy­jaciel, który mnie kocha. An­nM :* 


od­na­załam-swo­jego-anioła-to-ona-oso­ba-która-jest przy-mnie-przy­jaciel-który-mnie-kocha-an­nm- 
andreeod­na­załamswo­jegoaniołatoonaoso­baktórajest przymnieprzy­jacielktórymniekochaan­nm od­na­załam swo­jegoswo­jego aniołaoso­ba któraktóra jest przyjest przy mniektóry mniemnie kochaod­na­załam swo­jego aniołaanioła to onaoso­ba która jest przyktóra jest przy mniektóry mnie kochaswo­jego anioła to onaoso­ba która jest przy mnieod­na­załam swo­jego anioła to ona

Przy­jaciel- to ta­ka oso­ba, która stoi z wy­ciągniętą ręką kiedy my upadamy.Przy­jaciel to oso­ba, która wie, jak zacho­wujesz się gdy jes­teś sam i Cie ta­kim akceptuje.`Cza­sami przychodzą ta­kie wie­czo­ry, że aby się do ko­goś przy­tulić muszę iść i pog­rze­bać trochę w sza­fie, wy­ciągnąć swo­jego kocha­nego, brązo­wego mi­sia z na­der­wa­nym uchem i przy­tulić swo­je zapłaka­ne oczy do je­go tułowia.Bądź przy mnie tak blisko Jak tyl­ko potrafisz Szczelnie Przy mnie We mnie Zniszcz diabły duchy cienie Zgnieć przestrzeń Zgnieć usta Zgnieć włosy gdy nie miałem domu ona przyjęła mnie pod swój dach. objęła mnie i niczym ptak scho­wała w swoich skrzydłach. ot­worzyła prze­de mną świąty­nię swoich ud, og­rzała ciepłem swoich ra­mion i piersi. dała mi schro­nienie przed burzą i zos­tała moją ostoją, a jej od­dech przy uchu wniknął we mnie na zawsze. Już zna­lazłem dom, ona nim jest.Pragnę Cię! Two­jego dotyku. Two­jego ciepła. Two­jego łobu­zer­skiego uśmiechu. Two­jej is­kry w oczach kiedy się na mnie patrzysz. Two­jej bar­wy głosu na­dającej rytm naszym sercom. Two­jej energii, która nam zaw­sze i wszędzie towarzyszyła. Two­jej obecności. Two­jego ciała. Chwi­li rozkoszy. Namiętności. Cza­su, który razem spędzaliśmy. Chcę, abyś tu był. Teraz. Zaraz. Zawsze. Na zawsze. Przy mnie. Ze mną. Nie pot­rze­ba cza­su na rozmyślanie. Pod­daj się chwili. Od­daj jej w całości. Potrafisz. Prze­cież zaw­sze, do wszystkiego jes­teś pierwszy. Czyż nie? Więc przyjdź. Usiądź. Przytul. Pocałuj. Bądź. Niech ta chwila trwa... ...na zawsze