Od­po­wie­dzial­ność - to, co in­ni po­win­ni ponosić.


od­po­wie­dzial­ność- to-co in­-po­win­-ponosić
julian tuwimod­po­wie­dzial­ność toco in­nipo­win­niponosićco in­ni po­win­nipo­win­ni ponosićco in­ni po­win­ni ponosić

Człowiek, który ma od­wagę wziąć od­po­wie­dzial­ność za sa­mego siebie, na ogół szyb­ciej się starze­je niż ten, który tę od­po­wie­dzial­ność przerzu­ca na otoczenie.Nie szu­kaj­my od­po­wie­dzial­nych za błędy młodości, lecz przyj­mijmy swoją od­po­wie­dzial­ność za przyszłość.Ludzie rzad­ko doj­rze­wają do de­cyz­ji, które po­dej­mują. Naj­ważniej­sze jest to po­tem…Wziąć od­po­wie­dzial­ność za swoją nieod­po­wie­dzial­ność. Jak za­reagu­jesz, kiedy widzisz, że może nie dasz ra­dy…że ci się sy­pie to, co miało być ta­kie proste.Wol­ność oz­nacza od­po­wie­dzial­ność. A to jest właśnie to, cze­go się większość ludzi obawia.- Wiesz jes­teś nie od­po­wie­dzial­na !  - Wiem ma­mo , ale to przez to szczęście . Tzn. nie zro­zum mnie źle , ja po pros­tu dążę do szczęścia , ro­biąc rzeczy nieod­po­wie­dzial­ne .Ta­ka już jes­tem .W życiu nie ma nic pew­ne­go, ale jed­no wiem - trze­ba po­nosić kon­sekwen­cje swoich czynów, przyjąć od­po­wie­dzial­ność za swo­je uczynki.