Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


od­po­wiedź-mo­jej-ko­żan­ki-na py­tanie-pa­na-ka­teche­ty-co-to jest mądrość-mądrość-to nie jest to że ę-coś-umie-bądź
melancholijne pięknood­po­wiedźmo­jejko­leżan­kina py­taniepa­naka­teche­tycoto jest mądrośćmądrośćto nie jest to że sięcośumiebądźpot­ra­fimądrośćto jest toże sięwie od­po­wiedź mo­jejmo­jej ko­leżan­kiko­leżan­ki na py­taniena py­tanie pa­napa­na ka­teche­tymądrość to nie jest to że sięto nie jest to że się coścoś umieumie bądźbądź pot­ra­fimądrość to jest toże się cośod­po­wiedź mo­jej ko­leżan­kimo­jej ko­leżan­ki na py­tanieko­leżan­ki na py­tanie pa­nana py­tanie pa­na ka­teche­tymądrość to nie jest to że się cośto nie jest to że się coś umiecoś umie bądźumie bądź pot­ra­fi

Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory.Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...Naj­większą wadą kar­dy­nal­nych dur­niów jest to, że są za­nad­to głupi, by uwie­rzyć w coś ta­kiego jak mądrość.W biało-czer­wo­nym Ter­ro­rys­ta­nie krzyw­da Ci się stanie Dro­ga Pa­ni, Sza­now­ny Panie... W Tus­kosta­nie rzeczy mają się nadzwyczaj niesłychanie: Pan znaj­du­je Pa­na, Pa­nie szu­kają Panie Akysz! A niech im sie krzyw­da stanie! Lecz mądrość ga­wie­dzi naj­większym jest źródłem wiedzy Więc niszczą się nawza­jem ko­leżan­ki i koledzy Swo­je Czasem człowiek chce być głupi, jeżeli to pozwala zrobić coś, czego mu wzbrania mądrość.