od­pusciłaśokej-ta kocha­na-obo­jet­nosc-kto­ra-za­daje-wiecej-bólu-niz-niena­wisc-niena­wisc to wciaz-ja­kies-uczu­cie
darkhopeod­pusciłaśokejta kocha­naobo­jet­nosckto­raza­dajewiecejbólunizniena­wiscniena­wisc to wciazja­kiesuczu­ciechoc nie zad­wa­laja­ce raczejdo­luja­ceale wciaza obo­jet­niet­nosc ehhhto ta­kieniccios za­danypros­tow ser­ceprze­bija­jacyje ja wylotta kocha­na obo­jet­nosckto­ra za­dajeza­daje wiecejwiecej bólubólu nizniz niena­wiscniena­wisc to wciaz ja­kiesja­kies uczu­cie raczej do­luja­ceale wciaz uczu­cieto ta­kie niccios za­dany pros­topros­to w ser­ceprze­bija­jacy je ja wylotkto­ra za­daje wiecejza­daje wiecej bóluwiecej bólu nizbólu niz niena­wiscniena­wisc to wciaz ja­kies uczu­ciecios za­dany pros­to w ser­ce

Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.Kto sieje niena­wiść, sam niena­wis­tnym pozostaje.Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.– JAK SIĘ NA­ZYWA TO UCZU­CIE W GŁOWIE, UCZU­CIE TĘSKNE­GO ŻALU, ŻE RZECZY SĄ TA­KIE, JA­KIE NAJ­WY­RAŹNIEJ SĄ? – Chy­ba smu­tek, pa­nie. A teraz... – JES­TEM ZASMUTKOWANY.