od­pychając-cho­rego-człowieka-od­pychasz-też-siebie-po­nieważ w przyszłoś-może-cię-­ki-sam-los-spot­kać-~pa­weł-rychlica 
rychcikod­pychająccho­regoczłowiekaod­pychaszteżsiebiepo­nieważ w przyszłościmożecięta­kisamlosspot­kać~pa­wełrychlica od­pychając cho­regocho­rego człowiekaod­pychasz teżteż siebiepo­nieważ w przyszłości możemoże cięcię ta­kita­ki samsam los~pa­weł rychlica od­pychając cho­rego człowiekaod­pychasz też siebiepo­nieważ w przyszłości może cięmoże cię ta­kicię ta­ki samta­ki sam lospo­nieważ w przyszłości może cię ta­kimoże cię ta­ki samcię ta­ki sam lospo­nieważ w przyszłości może cię ta­ki sammoże cię ta­ki sam los

Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie.Jes­tem sta­bil­na emoc­jo­nal­nie jak szklan­ka wo­dy w ręku sta­rego człowieka cho­rego na parkinsona.Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka.