Od­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach.


od­ro­bina-pożądli­woś-na­daje-do­piero-życiu-rozmach
samuel johnsonod­ro­binapożądli­wościna­dajedo­pierożyciurozmachod­ro­bina pożądli­wościpożądli­wości na­dajena­daje do­pierodo­piero życiużyciu rozmachod­ro­bina pożądli­wości na­dajepożądli­wości na­daje do­pierona­daje do­piero życiudo­piero życiu rozmachod­ro­bina pożądli­wości na­daje do­pieropożądli­wości na­daje do­piero życiuna­daje do­piero życiu rozmachod­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiupożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach

Odrobina pożądliwości nadaje dopiero życiu rozmach.Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci.Hu­manis­ta: wspa­niale jest pi­sać groteski! Ścisłowiec: dlaczego? Hu­manis­ta: ty­leż możli­wości daje! Ścisłowiec: wciąż nie ro­zumiem,co w nich niezwykłego... Po­limat: ko­lego! Po­myśl przez chwilę o liczbach rzeczywistych.... Ścisłowiec: no, myślę... Po­limat: ...a te­raz zespolonych. Ścisłowiec: jej! Niesamowite! Po­limat: pow­strzy­majże swój en­tuzjazm! To do­piero fantastyka! Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc.By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść.Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę.