Od­wa­ga - sztu­ka ba­nia się, aby ba­nia nikt nie zauważył.


od­wa­ga- sztu­ka-ba­nia-ę-aby ba­nia-nikt-nie zauważył
pierre veronod­wa­ga sztu­kaba­niasięaby ba­nianiktnie zauważył sztu­ka ba­niaba­nia sięaby ba­nia niktnikt nie zauważył sztu­ka ba­nia sięaby ba­nia nikt nie zauważył

Sztu­ka mil­cze­nia jest większa niż sztu­ka mówienia.Łat­wiej­sza jest sztu­ka pa­mięta­nia od sztu­ki zapominania.Nikt nie wy­biera tak na prawdę gdzie się rodzi, pośród ja­kiej cy­wili­zac­ji, re­ligii, kul­tu­ry, ja­kim języ­kiem będzie mówić. Nie wiń więc ich za to, co z ni­mi zro­biły pop­rzed­nie po­kole­nia i korze­nie. Nikt nie ma od­wa­gi i siły aby w po­jedynkę sadzić się na wy­rywa­nie tych korzeni.Kobieta do szczęścia swego nie potrzebuje sławy, potrzebuje raczej, aby nikt się na nią nie gniewał.Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało.Mu­zyka to sztu­ka cie­sze­nia się i smu­cenia bez powodu.