Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu.


od­wa­ga-jest cza­sem-i skut­kiem-strachu
alojzy Żółkowskiod­wa­gajest cza­semi skut­kiemstrachuod­wa­ga jest cza­semjest cza­sem i skut­kiemi skut­kiem strachuod­wa­ga jest cza­sem i skut­kiemjest cza­sem i skut­kiem strachuod­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu

miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte? Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Bez miłości się żyć nie da, choć jest ona cza­sem niebem, cza­sem skraw­kiem piekła.Ko­bieta od­da­je się cza­sem naj­pełniej, za­nim jeszcze od­da się fi­zycznie, od­da­je słowem, drob­nym ges­tem, prze­lot­nym po­całun­kiem, a cza­sem uległość mo­ral­na by­wa dla niej ważniej­sza od uległości fi­zycznej, która z roz­maitych po­wodów może w ogóle nie nastąpić.Chodzi mi o to, aby język giętki Po­wie­dział wszys­tko, co po­myśli głowa: A cza­sem był jak piorun jas­ny, prędki, A cza­sem smut­ny ja­ko pieśń stepowa, A cza­sem ja­ko skar­ga nim­fy miętki, A cza­sem piękny jak aniołów mowa... Aby prze­leciał wszys­tka ducha skrzydłem. Stro­fa być win­na tak­tem, nie wędzidłem.Skut­kiem dzieła Twoich rąk jest drżenie mo­jego ciała...