Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra 


od­wa­ga-może ę-prze­jawiać-na wiele-różnych-spo­sobów-cza­sem oz­nacza-poświę­nie-włas­ne­go-życia-dla-cze­goś
ruda717od­wa­gamoże sięprze­jawiaćna wieleróżnychspo­sobówcza­sem oz­naczapoświęce­niewłas­ne­gożyciadlacze­gośważniej­sze­godru­giegoczłowiekacza­sem to re­zyg­nacjaze wszys­tkiegoco znałeśco kochałeśw imięwiększe­goale cza­semzu­pełniecośin­ne­gocza­sem oz­naczaże mi­mobóluza­cis­kaszzębyi każde­godniana no­wopo­dej­mu­jeszwy­siłekmo­zolnąpracęna rzeczlep­sze­gojutra od­wa­ga może sięmoże się prze­jawiaćprze­jawiać na wielena wiele różnychróżnych spo­sobówcza­sem oz­nacza poświęce­niepoświęce­nie włas­ne­gowłas­ne­go życiażycia dladla cze­goścze­goś ważniej­sze­godla dru­giegodru­giego człowiekacza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiegoze wszys­tkiego co znałeśw imię cze­goścze­goś większe­goale cza­sem zu­pełniezu­pełnie coścoś in­ne­goże mi­mo bóluza­cis­kasz zębyzęby i każde­goi każde­go dniadnia na no­wona no­wo po­dej­mu­jeszpo­dej­mu­jesz wy­siłekmo­zolną pracępracę na rzeczna rzecz lep­sze­golep­sze­go jutra od­wa­ga może się prze­jawiaćmoże się prze­jawiać na wieleprze­jawiać na wiele różnychna wiele różnych spo­sobówcza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­gopoświęce­nie włas­ne­go życiawłas­ne­go życia dlażycia dla cze­gośdla cze­goś ważniej­sze­godla dru­giego człowiekacza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeśw imię cze­goś większe­goale cza­sem zu­pełnie cośzu­pełnie coś in­ne­goza­cis­kasz zęby i każde­gozęby i każde­go dniai każde­go dnia na no­wodnia na no­wo po­dej­mu­jeszna no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłekmo­zolną pracę na rzeczpracę na rzecz lep­sze­gona rzecz lep­sze­go jutra 

Ludzie są jak morze, cza­sem łagod­ni i przy­jaźni, cza­sem burzli­wi i zdrad­li­wi. Prze­de wszys­tkim to jed­nak tyl­ko woda. -Albert Einstein
ludzie-są jak morze-cza­sem-łagod­-i przy­jaź-cza­sem-burzli­wi-i zdrad­li­wi-prze­de wszys­tkim-to jed­nak-tyl­ko-woda
Od­kry­wasz się da­jesz mi wolną rękę mam Cię jak na dłoni cza­sem w garści cza­sem w jed­nym palcu. -bystry.76
od­kry­wasz-ę-da­jesz-mi wolną-rękę-mam-cię-jak na dłoni-cza­sem-w garś-cza­sem-w jed­nym-palcu