Od­wa­ga za­mienia się w sza­leństwo, kiedy próbując ura­tować ko­goś nam blis­kiego przed pójściem na dno, sa­mi tam trafiamy...


od­wa­ga-za­mienia ę-w sza­ństwo-kiedy-próbując-ura­tować-ko­goś-nam-blis­kiego-przed-pójściem-na dno-­mi-tam-trafiamy
nighthuntressod­wa­gaza­mienia sięw sza­leństwokiedypróbującura­towaćko­gośnamblis­kiegoprzedpójściemna dnosa­mitamtrafiamyod­wa­ga za­mienia sięza­mienia się w sza­leństwokiedy próbującpróbując ura­towaćura­tować ko­gośko­goś namnam blis­kiegoblis­kiego przedprzed pójściempójściem na dnosa­mi tamtam trafiamyod­wa­ga za­mienia się w sza­leństwokiedy próbując ura­towaćpróbując ura­tować ko­gośura­tować ko­goś namko­goś nam blis­kiegonam blis­kiego przedblis­kiego przed pójściemprzed pójściem na dnosa­mi tam trafiamykiedy próbując ura­tować ko­gośpróbując ura­tować ko­goś namura­tować ko­goś nam blis­kiegoko­goś nam blis­kiego przednam blis­kiego przed pójściemblis­kiego przed pójściem na dnokiedy próbując ura­tować ko­goś nampróbując ura­tować ko­goś nam blis­kiegoura­tować ko­goś nam blis­kiego przedko­goś nam blis­kiego przed pójściemnam blis­kiego przed pójściem na dno

Boję się tej przyjemności Te­go że pos­tra­dam zmysły bo to będzie sza­leństwo Te różni się od te­go codziennego To ta­kie sza­leństwo Od Święta Cza­sami wys­tar­czy uśmiech ko­goś blis­kiego, żeby poczuć się le­piej :) Zmiany... Czy zmu­siłbyś morze do po­zos­ta­nia w bez­ruchu, by ura­tować jedną falę? Ludzi cier­piących po stra­cie ko­goś blis­kiego w żaden sposób nie można po­cie­szyć .Oni po pros­tu muszą to przecierpieć.Żad­na bit­wa nig­dy nie jest wyg­raną. Bi­tew na­wet się nie toczy. Teatr wo­jen od­kry­wa tyl­ko przed człowiekiem je­go włas­ne sza­leństwo i roz­pacz, a zwy­cięstwo jest wy­mysłem fi­lozofów i głupców.Być może ro­bi nam się smut­no na wi­dok cze­goś piękne­go, po­nieważ wiemy, że to nie będzie trwało wie­cznie. A widząc coś brzyd­kiego śmieje­my się, bo ro­zumiemy, że to tyl­ko udawanie.