Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach.


od­ważny-to nie ten-kto ę-nie boi-ale-ten-który-wie-że is­tnieją-rzeczy-ważniej­sze-ż-strach
autor nieznanyod­ważnyto nie tenkto sięnie boialetenktórywieże is­tniejąrzeczyważniej­szeniżstrachto nie ten kto siękto się nie boiale tenten któryktóry wieże is­tnieją rzeczyrzeczy ważniej­szeważniej­sze niżniż strachto nie ten kto się nie boiale ten któryten który wieże is­tnieją rzeczy ważniej­szerzeczy ważniej­sze niżważniej­sze niż strachale ten który wieże is­tnieją rzeczy ważniej­sze niżrzeczy ważniej­sze niż strachże is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach

Ten, kto wra­ca, jest zaw­sze kimś in­nym niż ten, który odszedł.W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie.Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach.Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.