Od 'słod­kiego' kłam­stwa wolę po pros­tu 'gorzką' prawdę. Przy­naj­mniej wiem na czym stoję.


od-'słod­kiego'-kłam­stwa-wolę-po pros­-'gorzką'-prawdę-przy­naj­mniej wiem-na czym-stoję
chemicalsod'słod­kiego'kłam­stwawolępo pros­tu'gorzką'prawdęprzy­naj­mniej wiemna czymstojęod 'słod­kiegosłod­kiego' kłam­stwakłam­stwa wolęwolę po pros­tupo pros­tu 'gorzkągorzką' prawdęprzy­naj­mniej wiem na czymna czym stojęod 'słod­kiego' kłam­stwasłod­kiego' kłam­stwa wolękłam­stwa wolę po pros­tuwolę po pros­tu 'gorzkąpo pros­tu 'gorzką' prawdęprzy­naj­mniej wiem na czym stojęod 'słod­kiego' kłam­stwa wolęsłod­kiego' kłam­stwa wolę po pros­tukłam­stwa wolę po pros­tu 'gorzkąwolę po pros­tu 'gorzką' prawdęod 'słod­kiego' kłam­stwa wolę po pros­tusłod­kiego' kłam­stwa wolę po pros­tu 'gorzkąkłam­stwa wolę po pros­tu 'gorzką' prawdę

Naj­gor­szą prawdę od kłam­stwa to różni, że często człowieka z człowiekiem poróżni. -Ryder
naj­gor­szą-prawdę-od kłam­stwa-to róż-że-często-człowieka-z człowiekiem-poróż
Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości. -opuszczona
wolę-znać-prawdę-ż-kłam­li­wy-ob­raz-rzeczywistoś
Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka. -Chluby_kwiat_mowi_Drumphe
miłość-a przy­naj­mniej- praw­dzi­wa-jest jak jak ka­kao- mu­-być-gorąca-ale-cza­sem-by­wa-gorzka
..Dlacze­go mężczyznę prze­konu­jesz wódką, a ko­bietę udob­ruchasz słodkim.? Fa­ceci znoszą gorzką prawdę, a ko­bietom wys­tar­czają słod­kie kłamstwa.. -Izvsia
dlacze­go-mężczyznę-prze­konu­jesz-wódką-a ko­bietę-udob­ruchasz-słodkim-fa­ceci-znoszą-gorzką-prawdę-a ko­bietom
Naj­bezpie­czniej jest pla­giato­wać kłam­stwo - je­go twórca nie upom­ni się przy­naj­mniej o włas­ne pra­wa autorskie. -aforystokrata
naj­bezpie­czniej-jest pla­giato­wać-kłam­stwo- ­go-twórca-nie upom­ ę-przy­naj­mniej-o włas­ne-pra­wa-autorskie