Od człowieka nie można wymagać więcej, niż sam jest gotów dąć. Nie można zbierać pszenicy tam, gdzie rośnie trawa.


od-człowieka-nie-można-wymagać-więcej-ż-sam-jest-gotów-dąć-nie-można-zbierać-pszenicy-tam-gdzie-rośnie-trawa
jackson brownodczłowiekaniemożnawymagaćwięcejniżsamjestgotówdąćniezbieraćpszenicytamgdzierośnietrawaod człowiekaczłowieka nienie możnamożna wymagaćwymagać więcejniż samsam jestjest gotówgotów dąćnie możnamożna zbieraćzbierać pszenicypszenicy tamgdzie rośnierośnie trawaod człowieka nieczłowieka nie możnanie można wymagaćmożna wymagać więcejniż sam jestsam jest gotówjest gotów dąćnie można zbieraćmożna zbierać pszenicyzbierać pszenicy tamgdzie rośnie trawaod człowieka nie możnaczłowieka nie można wymagaćnie można wymagać więcejniż sam jest gotówsam jest gotów dąćnie można zbierać pszenicymożna zbierać pszenicy tamod człowieka nie można wymagaćczłowieka nie można wymagać więcejniż sam jest gotów dąćnie można zbierać pszenicy tam

Błędne mniema­nie można to­lero­wać tam, gdzie zdro­wy rozsądek jest gotów je zwalczyć.Błędne mniemanie można tolerować tam, gdzie zdrowy rozsądek jest gotów je zwalczyć.Historii nikt nie tworzy, nie można jej zobaczyć, tak jak nie można zobaczyć, jak rośnie trawa.Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością Tam gdzie znaj­dują się kra­ty i kaj­da­ny, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że ma się do czy­nienia ze śla­dami człowieka.Gdzie kochać nie można, tam należy mijać.