Od tego, kto jest bogaty, lepszy ten, kto może zostać bogatym.


od-tego-kto-jest-bogaty-lepszy-ten-kto-może-zostać-bogatym
peryklesodtegoktojestbogatylepszytenmożezostaćbogatymod tegokto jestjest bogatylepszy tenkto możemoże zostaćzostać bogatymkto jest bogatykto może zostaćmoże zostać bogatymkto może zostać bogatym

Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje.Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?