Od większości z nas wymaga się ciągłej, podniesionej do rangi systemu obłudy. Nie można bez szkody dla zdrowia dzień w dzień udawać co innego, niż się czuje, zachwycać się tym, czego się nie lubi, cieszyć się z tego, co przynosi nieszczęście.


od-większoś-z-nas-wymaga-ę-ągłej-podniesionej-do-rangi-systemu-obłudy-nie-można-bez-szkody-dla-zdrowia-dzień-w-dzień-udawać-co-innego-ż-ę
anonimodwiększościnaswymagasięciągłejpodniesionejdorangisystemuobłudyniemożnabezszkodydlazdrowiadzieńudawaćcoinnegoniżczujezachwycaćtymczegonielubicieszyćtegoprzynosinieszczęścieod większościwiększości zz nasnas wymagawymaga sięsię ciągłejpodniesionej dodo rangirangi systemusystemu obłudynie możnamożna bezbez szkodyszkody dladla zdrowiazdrowia dzieńdzień ww dzieńdzień udawaćudawać coco innegosię czujezachwycać sięsię tymczego sięsię nienie lubicieszyć sięz tegoco przynosiprzynosi nieszczęścieod większości zwiększości z nasz nas wymaganas wymaga sięwymaga się ciągłejpodniesionej do rangido rangi systemurangi systemu obłudynie można bezmożna bez szkodybez szkody dlaszkody dla zdrowiadla zdrowia dzieńzdrowia dzień wdzień w dzieńw dzień udawaćdzień udawać coudawać co innegoniż się czujezachwycać się tymczego się niesię nie lubicieszyć się zsię z tegoco przynosi nieszczęście

Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Czas Wi­gilij­nych wzruszeń, a jed­nak to poruszę... Piękno choin­ki, pier­wszej gwiaz­dki czar rozbłyśnie. Wspom­nieniami podzielić się w ten dzień, opłat­kiem i mod­litwą również w tę noc... I zno­wu za rok to sa­mo cze­ka nas, lecz za­pamiętać można, że miłością dzień w dzień ra­dować się warto.Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć.Człowiek wyrzeka się w życiu jakiejś jego strony dla czegoś całkiem innego, a potem to, co się wybrało okazuje się mniej ważne od tego, z czego zrezygnowaliśmy, co utraciliśmy z własnego wyboru.Sza­ry dzień kończy się, Słon­ce daw­no zaszło Smut­ku cień Snu­je się Mgłą jeszcze nie zgasłą. Ma­my czas Go­ni nas Nikt nie chce poczekać Szu­kam gdzieś Nie wiem gdzie Nie wiem na co czekam Na ten czas. Na ten dzień Który może nadejść Snują się wspomnienia Snują się marzenia A ja sta­le czekam Dob­rze wiem Przyj­dzie dzień Który w którym spełnią się Marzenia