Odczwartoczerwczyzm Po­kole­nie jot pe dwa Czas skurwysyństwa 


odczwartoczerwczyzm-po­kole­nie-jot-pe dwa-czas-skurwysyństwa 
fyrfleodczwartoczerwczyzmpo­kole­niejotpe dwaczasskurwysyństwa odczwartoczerwczyzm po­kole­niepo­kole­nie jotjot pe dwape dwa czasczas skurwysyństwa odczwartoczerwczyzm po­kole­nie jotpo­kole­nie jot pe dwajot pe dwa czaspe dwa czas skurwysyństwa odczwartoczerwczyzm po­kole­nie jot pe dwapo­kole­nie jot pe dwa czasjot pe dwa czas skurwysyństwa odczwartoczerwczyzm po­kole­nie jot pe dwa czaspo­kole­nie jot pe dwa czas skurwysyństwa 

Czas nie mi­ja. I nie cy­ka. To my mi­jamy, a cy­kają nasze ze­gar­ki. Tak sa­mo cicho i nieubłaga­nie jak słońce, wstające na wschodzie i zachodzące na zachodzie, czas pożera his­to­rię. Niszczy wiel­kie cy­wili­zac­je, pod­gry­za daw­ne pom­ni­ki, pochłania po­kole­nie za po­kole­niem. Dla­tego właśnie mówi­my o „zębie cza­su”. Bo czas nad­gry­za i przeżuwa, a między je­go trzo­now­ca­mi jes­teśmy my.Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania, należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyższą.Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice.Na wszelkie zło istnieją dwa lekarstwa: czas i cisza.po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może.Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy dopóki się nie wyczerpią