Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej.


oddajmy-siebie-w-całoś-nie-jako-równowartość-ale-po-prostu-dlatego-że-nie-mamy-nic-więcej
augustyn z hipponyoddajmysiebiecałościniejakorównowartośćalepoprostudlategożemamynicwięcejoddajmy siebiesiebie ww całościcałości nienie jakojako równowartośćale popo prostuprostu dlategoże nienie mamymamy nicnic więcejoddajmy siebie wsiebie w całościw całości niecałości nie jakonie jako równowartośćale po prostupo prostu dlategoże nie mamynie mamy nicmamy nic więcejoddajmy siebie w całościsiebie w całości niew całości nie jakocałości nie jako równowartośćale po prostu dlategoże nie mamy nicnie mamy nic więcejoddajmy siebie w całości niesiebie w całości nie jakow całości nie jako równowartośćże nie mamy nic więcej

Od­dajmy siebie w całości nie ja­ko równo­war­tość, ale po pros­tu dla­tego, że nie ma­my nic więcej.Kobieta nieukształcona cierpi nie dlatego, że nie posiada wiedzy, ale dlatego, że nie może więcej mówić.Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko.Żaden człowiek nie jest wyspą, tylko sam dla siebie. Każdy jest skrawkiem kontynentu, częścią całości. Śmierć każdego innego dotyczy również mnie, bo jestem włączony w ludzkość. Dlatego nie pytaj nigdy, komu bije dzwon. On bije tobie.Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.•