Odejdź więc łagodnie. Łagodnym bowiem jest i ten, kto cię zwalnia.


odejdź-więc-łagodnie-Łagodnym-bowiem-jest-i-ten-kto-ę-zwalnia
marek aureliuszodejdźwięcłagodnieŁagodnymbowiemjesttenktocięzwalniaodejdź więcwięc łagodnieŁagodnym bowiembowiem jestjest ii tenkto cięcię zwalniaodejdź więc łagodnieŁagodnym bowiem jestbowiem jest ijest i tenkto cię zwalniaŁagodnym bowiem jest ibowiem jest i tenŁagodnym bowiem jest i ten

Odejdź i znajdź sobie kogoś, kto cię tanio pochowa, a połowę kosztów biorę na siebie.Czas obchodzi się łagodnie z tymi, którzy z nim postępują łagodnie.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.Przyjacielem jest ten, kto wie wszystko o tobie i nie przestaje cię kochać.