Odmienny obraz każde widzi oko i każde ucho inny słyszy śpiew, a każde serce, gdy wejrzeć głęboko, ukaże własną sromotę i grzech. Diabły ukryte pod ludzkim przebraniem na koniec piekieł zasiedlą podziemia, lecz dobroć, przyjaźń i miłość powstanie z dna serca biednego stworzenia.


odmienny-obraz-każde-widzi-oko-i-każde-ucho-inny-słyszy-śpiew-a-każde-serce-gdy-wejrzeć-głęboko-ukaże-własną-sromotę-i-grzech-diabły
dean r. koontzodmiennyobrazkażdewidziokouchoinnysłyszyśpiewsercegdywejrzećgłębokoukażewłasnąsromotęgrzechdiabłyukrytepodludzkimprzebraniemnakoniecpiekiełzasiedląpodziemialeczdobroćprzyjaźńmiłośćpowstaniednasercabiednegostworzeniaodmienny obrazobraz każdekażde widziwidzi okooko ii każdekażde uchoucho innyinny słyszysłyszy śpiewkażde sercegdy wejrzećwejrzeć głębokoukaże własnąwłasną sromotęsromotę ii grzechdiabły ukryteukryte podpod ludzkimludzkim przebraniemprzebraniem nana konieckoniec piekiełpiekieł zasiedlązasiedlą podziemialecz dobroćprzyjaźń ii miłośćmiłość powstaniepowstanie zz dnadna sercaserca biednegobiednego stworzeniaodmienny obraz każdeobraz każde widzikażde widzi okowidzi oko ioko i każdei każde uchokażde ucho innyucho inny słyszyinny słyszy śpiewa każde sercegdy wejrzeć głębokoukaże własną sromotęwłasną sromotę isromotę i grzechdiabły ukryte podukryte pod ludzkimpod ludzkim przebraniemludzkim przebraniem naprzebraniem na koniecna koniec piekiełkoniec piekieł zasiedląpiekieł zasiedlą podziemiaprzyjaźń i miłośći miłość powstaniemiłość powstanie zpowstanie z dnaz dna sercadna serca biednegoserca biednego stworzenia

Każde indywiduum jest jak ciało niebieskie spowite we własną atmosferę, do której inny, chociażby najdroższy człowiek, nie powinien się zbliżyć, gdyż w przeciwnym wypadku nieuniknione staje się odrzucenie i wszelkie inne katastrofy. Przyjaźń i miłość polega na tym, by utrzymać właściwy dystans, aby nie zakłócać prywatnej atmosfery drugiego.Sztuka - to wielkie ucho i wielkie oko świata; słyszy i widzi - i ma zawstydzać, drażnić, budzić sumienia, wymierzać.Nie każde bezprawie można naprawić, lecz każde prawo można zepsuć.Każde życie sta­nowi dla każde­go całe 100%.każde słowa każde myśli przyb­liżają nas do poz­na­nia siebie nawzajem Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej.