Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła


odpowiadaj-dobrem-na-zło-a-zniszczysz-w-podłym-człowieku-zadowolenie-ze-zła
lew tołstojodpowiadajdobremnazłozniszczyszpodłymczłowiekuzadowoleniezezłaodpowiadaj dobremdobrem nana złozniszczysz ww podłympodłym człowiekuczłowieku zadowoleniezadowolenie zeze złaodpowiadaj dobrem nadobrem na złoa zniszczysz wzniszczysz w podłymw podłym człowiekupodłym człowieku zadowolenieczłowieku zadowolenie zezadowolenie ze złaodpowiadaj dobrem na złoa zniszczysz w podłymzniszczysz w podłym człowiekuw podłym człowieku zadowoleniepodłym człowieku zadowolenie zeczłowieku zadowolenie ze złaa zniszczysz w podłym człowiekuzniszczysz w podłym człowieku zadowoleniew podłym człowieku zadowolenie zepodłym człowieku zadowolenie ze zła

Nie daj się zwyciężyć złu, lecz sam dobrem zwyciężaj zło. -Paweł Św
nie-daj-ę-zwyciężyć-złu-lecz-sam-dobrem-zwyciężaj-zło
Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. -Mikołaj Gogol
im więcej-w człowieku-zła-tym-bar­dziej-mu­simy-go kochać
Roz­paczać jest to zło przy­dawać do zła. -Jean La Fontaine
roz­paczać-jest to zło-przy­dawać-do zła
Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia. -Lew Tołstoj
jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia