Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła


odpowiadaj-dobrem-na-zło-a-zniszczysz-w-podłym-człowieku-zadowolenie-ze-zła
lew tołstojodpowiadajdobremnazłozniszczyszpodłymczłowiekuzadowoleniezezłaodpowiadaj dobremdobrem nana złozniszczysz ww podłympodłym człowiekuczłowieku zadowoleniezadowolenie zeze złaodpowiadaj dobrem nadobrem na złoa zniszczysz wzniszczysz w podłymw podłym człowiekupodłym człowieku zadowolenieczłowieku zadowolenie zezadowolenie ze złaodpowiadaj dobrem na złoa zniszczysz w podłymzniszczysz w podłym człowiekuw podłym człowieku zadowoleniepodłym człowieku zadowolenie zeczłowieku zadowolenie ze złaa zniszczysz w podłym człowiekuzniszczysz w podłym człowieku zadowoleniew podłym człowieku zadowolenie zepodłym człowieku zadowolenie ze zła

Nie daj się zwyciężyć złu, lecz sam dobrem zwyciężaj zło.Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem.Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać.Rozpaczać jest to zło przydawać do zła.Roz­paczać jest to zło przy­dawać do zła.Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.