Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.


odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
demokrytodważnyjestnietylkotenktowyciężaswychwrogówaletenprewyciężaswenamiętnościodważny jestjest nienie tylkotylko tenten ktokto wyciężawycięża swychswych wrogówale ii tenkto prewyciężaprewycięża sweswe namiętnościodważny jest niejest nie tylkonie tylko tentylko ten ktoten kto wyciężakto wycięża swychwycięża swych wrogówale i tenkto prewycięża sweprewycięża swe namiętnościodważny jest nie tylkojest nie tylko tennie tylko ten ktotylko ten kto wyciężaten kto wycięża swychkto wycięża swych wrogówkto prewycięża swe namiętnościodważny jest nie tylko tenjest nie tylko ten ktonie tylko ten kto wyciężatylko ten kto wycięża swychten kto wycięża swych wrogów

Nie ten jest odważny, kto nie czuje strachu, ale ten, kto potrafi go pokonać.Ten tylko stanie na wydarzeń czele, ten tylko wrogów stopom swym podściele, kto wiele cierpiał i kto kochał wiele!Kto wrogów ma wiele, ten siły swe dzielić musi.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!