odziana w lis­tek figowy zap­raszasz do swo­jego raju jabłko pachnące pożądaniem zer­wałaś z drze­wa rozkoszy ku­sisz nim na­miętność całymi zmysłami dajesz niczym wąż syczący w roz­koszy się wiję poczułaś ukąszenie op­lotłaś ko­nar spełnieniem za­pachniało grzechem pierworodnym 


odziana-w lis­tek-figowy-zap­raszasz-do swo­jego-raju-jabłko-pachną-pożądaniem-zer­wałaś-z drze­wa-rozkoszy-ku­sisz-nim-na­miętność
xavierodzianaw lis­tekfigowyzap­raszaszdo swo­jegorajujabłkopachnącepożądaniemzer­wałaśz drze­warozkoszyku­sisznimna­miętnośćcałymizmysłamidajeszniczymwążsyczącyw roz­koszy sięwijępoczułaśukąszenieop­lotłaśko­narspełnieniemza­pachniałogrzechempierworodnym odziana w lis­tekw lis­tek figowyfigowy zap­raszaszzap­raszasz do swo­jegodo swo­jego rajuraju jabłkojabłko pachnącepachnące pożądaniempożądaniem zer­wałaśzer­wałaś z drze­waz drze­wa rozkoszyrozkoszy ku­siszku­sisz nimnim na­miętnośćna­miętność całymicałymi zmysłamizmysłami dajeszdajesz niczymniczym wążwąż syczącysyczący w roz­koszy sięw roz­koszy się wijęwiję poczułaśpoczułaś ukąszenieukąszenie op­lotłaśop­lotłaś ko­narko­nar spełnieniemspełnieniem za­pachniałoza­pachniało grzechemgrzechem pierworodnym odziana w lis­tek figowyw lis­tek figowy zap­raszaszfigowy zap­raszasz do swo­jegozap­raszasz do swo­jego rajudo swo­jego raju jabłkoraju jabłko pachnącejabłko pachnące pożądaniempachnące pożądaniem zer­wałaśpożądaniem zer­wałaś z drze­wazer­wałaś z drze­wa rozkoszyz drze­wa rozkoszy ku­siszrozkoszy ku­sisz nimku­sisz nim na­miętnośćnim na­miętność całymina­miętność całymi zmysłamicałymi zmysłami dajeszzmysłami dajesz niczymdajesz niczym wążniczym wąż syczącywąż syczący w roz­koszy sięsyczący w roz­koszy się wijęw roz­koszy się wiję poczułaświję poczułaś ukąszeniepoczułaś ukąszenie op­lotłaśukąszenie op­lotłaś ko­narop­lotłaś ko­nar spełnieniemko­nar spełnieniem za­pachniałospełnieniem za­pachniało grzechemza­pachniało grzechem pierworodnym 

Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał roz­le­wasz się nagością na bieli łóżka ku­sisz pożądaniem chcę Cię spijać łapczywie nim wsiąkniesz W splo­cie wzniosłym dwa ciała drżące W miej­scu gdzie par­no i po­tem pachnące Na szczy­ty roz­koszy wspi­na się Ona Na mej męskości jak bluszczem opleciona Wni­kasz przenikasz dud­nisz we mnie drżę z rozkoszy ciało me jak gąbka wsiąka Cię roz­le­wasz się upi­jam się cała w skow­ronkach ... 01.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !  Two­je us­ta de­li­kat­nie zak­reślają kontury mo­je­go ciała za­nurzo­na w otchłani gorącej namiętności do­cieram do bram rozkoszy wodzisz języ­kiem po  za­ka­mar­kach mo­je­go ciała oczy zas­tygłe mienią się pożądaniem złącze­ni w tańcu Miłości sączy­my chwi­le rozkoszy Ukołysa­ni spełnieni zakochani...ღ 12.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Być wo­dy strumieniem Od­dechu tchnieniem Spłynąć po twym ciele Roz­koszy aniele. ... Zbłądzić palcami Dot­knąć Cię sutkami Zli­zać na­miętność językiem Zadławić się miłości łykiem Us­ta na­pełnić męskością Roz­koszo­wać się twardością Ssać, gryźć i całować. .. Ani chwi­li nie zmarnować.