Og­romne jest bo­hater­stwo te­go człowieka, który, nie zaz­naw­szy łas­ki, nie od­szedł od Bo­ga i niesie krzyż cięższy od in­nych - krzyż ducho­wej ciemności.


og­romne-jest bo­hater­stwo-te­go-człowieka-który-nie zaz­naw­szy-łas­ki-nie od­szedł-od bo­ga-i niesie-krzyż-ęższy-od in­nych
mikołaj gogolog­romnejest bo­hater­stwote­goczłowiekaktórynie zaz­naw­szyłas­kinie od­szedłod bo­gai niesiekrzyżcięższyod in­nych krzyżducho­wejciemnościog­romne jest bo­hater­stwojest bo­hater­stwo te­gote­go człowiekanie zaz­naw­szy łas­kinie od­szedł od bo­gaod bo­ga i niesiei niesie krzyżkrzyż cięższycięższy od in­nych krzyż ducho­wejducho­wej ciemnościog­romne jest bo­hater­stwo te­gojest bo­hater­stwo te­go człowiekanie od­szedł od bo­ga i niesieod bo­ga i niesie krzyżi niesie krzyż cięższykrzyż cięższy od in­nych krzyż ducho­wej ciemności

Chcąc się pozbyć swego starego krzyża, otrzymujemy na ogół krzyż cięższy. -Edyta Stein
chcąc-ę-pozbyć-swego-starego-krzyża-otrzymujemy-na-ogół-krzyż-ęższy
Dźwi­gając swój krzyż z dnia na dzień sta­je się on co­raz cięższy. Mam nadzieję, że gdy upadnę pod je­go ciężarem, po­możesz mi wstać. -CЯuelCOMA
dźwi­gając-swój-krzyż-z dnia-na dzień-sta­ ę-on co­raz-ęższy-mam nadzieję-że gdy-upadnę-pod-­go-ężarem-po­możesz-mi wstać
Krzyż nie jest znakiem, który dodaje nam zapału, lecz znakiem, który otrzeźwia. -Werner Steinberg
krzyż-nie-jest-znakiem-który-dodaje-nam-zapału-lecz-znakiem-który-otrzeźwia
Bo­hater nie jest od­ważniej­szy od zwykłego człowieka, ale jest od­ważny pięć mi­nut dłużej. -Ralph Waldo Emerson
bo­hater-nie jest od­ważniej­szy-od zwykłego-człowieka-ale-jest od­ważny-pięć-mi­nut-dłużej