Ogół is­tniejących stanów rzeczy jest światem.


ogół-is­tniejących-stanów-rzeczy-jest światem
w » ludwig wittgenstein » tractatus logico-philosophicusogółis­tniejącychstanówrzeczyjest światemogół is­tniejącychis­tniejących stanówstanów rzeczyrzeczy jest światemogół is­tniejących stanówis­tniejących stanów rzeczystanów rzeczy jest światemogół is­tniejących stanów rzeczyis­tniejących stanów rzeczy jest światemogół is­tniejących stanów rzeczy jest światem

Przez ogół is­tniejących stanów rzeczy wyz­naczo­ne jest również to, ja­kie sta­ny rzeczy nie istnieją.Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni.Świat to ogół faktów, nie rzeczy.Uczonymi na ogół zostają osobnicy, którzy w szkole nie potrafili nauczyć się wielu niepotrzebnych rzeczy.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Są postępki, które ogół gremialnie potępia. Postępki potępiane przez ogół, są zazwyczaj największymi cnotami.