..Ogólnie uj­mując , rzecz była ciut sprośna : ......On Ją wiel­bił cicho Ona była głośna ...... றiℓℓ...


ogólnie-uj­mując-rzecz-była-ciut-sprośna-on-ją wiel­bił-cicho-ona-była-głośna-றiℓℓ
millogólnieuj­mującrzeczbyłaciutsprośnaonją wiel­biłcichoonagłośnaறiℓℓogólnie uj­mującuj­mującrzeczrzecz byłabyła ciutciut sprośnasprośnaonon ją wiel­biłją wiel­bił cichocicho onaona byłabyła głośnagłośnaogólnie uj­mującrzecz byłarzecz była ciutbyła ciut sprośnaciut sprośnaon ją wiel­biłon ją wiel­bił cichoją wiel­bił cicho onacicho ona byłaona była głośnabyła głośnagłośna றiℓℓrzecz była ciutrzecz była ciut sprośnabyła ciut sprośnaon ją wiel­bił cichoon ją wiel­bił cicho onają wiel­bił cicho ona byłacicho ona była głośnaona była głośnabyła głośna றiℓℓrzecz była ciut sprośnarzecz była ciut sprośnaon ją wiel­bił cicho onaon ją wiel­bił cicho ona byłają wiel­bił cicho ona była głośnacicho ona była głośnaona była głośna றiℓℓ

Z Tobą na­wet cisza była głośna...Była Je­go tłem, Lalką ub­raną w ład­ne piórka, Cieniem, bez które­go nikt jej nie widział. Była wiat­rem znad doliny, Pias­kiem pod stopami, La­taw­cem unoszącym się na niebie. Była za­bawką bez sznurków, Bez­ludną wyspą, oazą spo­koju, Śmie­chem i pośpie­chem Je­go życia. Ona i On. Po­dob­ni? In­ni? Szczęśliwi...Dźwięki modlitwy, zaklęć zlewały się tu zawsze z dźwiękami policzków. Zwykle ktoś kogoś bił, gdy mowa była o Bogu.była zna­na w całym mieście, na każdej ulicy, jej pos­tać z ga­zet nie schodziła, bo kloszar­dem była On i ona bu­jali w obłokach, ład­na z nich była para.Ona była win­na, ale kłam­stwo było niewinne.