Ogólnie wiado­mo, że bez­myślne mówienie może po­ciągnąć za sobą śmier­telne ofiary, ciągle jed­nak nie w pełni uświada­miana jest wa­ga te­go problemu.


ogólnie-wiado­mo-że bez­myślne-mówienie-może-po­ągnąć-za sobą-śmier­telne-ofiary-ągle-jed­nak-nie w peł-uświada­miana
a » douglas adams » autostopem przez galaktykęogólniewiado­może bez­myślnemówieniemożepo­ciągnąćza sobąśmier­telneofiaryciąglejed­naknie w pełniuświada­mianajest wa­gate­goproblemuogólnie wiado­może bez­myślne mówieniemówienie możemoże po­ciągnąćpo­ciągnąć za sobąza sobą śmier­telneśmier­telne ofiaryciągle jed­nakjed­nak nie w pełninie w pełni uświada­mianauświada­miana jest wa­gajest wa­ga te­gote­go problemuże bez­myślne mówienie możemówienie może po­ciągnąćmoże po­ciągnąć za sobąpo­ciągnąć za sobą śmier­telneza sobą śmier­telne ofiaryciągle jed­nak nie w pełnijed­nak nie w pełni uświada­miananie w pełni uświada­miana jest wa­gauświada­miana jest wa­ga te­gojest wa­ga te­go problemu

Jeśli mówienie o Bo­gu wy­daje się bez­sensow­ne, to równie bez­sensow­ne jest mówienie o miłości. A jed­nak każdy jej poszu­kuje i pragnie.Człowiek może być w pełni sobą tyl­ko wte­dy, gdy jest w pełni pośród in­nych ludzi.Pat­rzę w lus­tro i widzę zło, chcę zbić te lus­tro ale to ,Mo­je Lus­tro Zła. Mi­jają la­ta i ciągle to sa­mo pi­cie, bi­cie i prze­moc. Zaw­sze Byłam uświada­miana że, Jes­tem brzyd­ka gru­ba i i nic nie znaczę a je­dak jestem.Nie jest to ra­na śmier­telna, bo nie można za­dać ra­ny śmier­telnej cze­muś, co jest nieśmier­telne. Nie można uśmier­cić nadziei.Pow­szechnie wiado­mo, że tuż przed śmier­cią zmysły stają się niez­wykle wyczu­lone. Ogólnie uważa się, że mają pomóc właści­cielo­wi wyk­ryć ja­kiekol­wiek możli­we wyjście z trud­nej sy­tuac­ji, in­ne niż to naj­bar­dziej oczywiste.Ni­by op­ty­mis­tka, jed­nakże w pełni realis­tka, po­mimo wszyt­ko jed­nak pesymistka.