oglądaj mnie niezliczoną ilością wyświetleń wpi­suj się zaz­nacz wszystko siebie po­między wklej ściągnij mnie ściągnij ze mnie wstyd dowolnie pobieraj rozbieraj pozbieraj 


oglądaj-mnie-niezliczoną-ilośą-wyświetleń-wpi­suj-ę-zaz­nacz-wszystko-siebie-po­między-wklej-śągnij-mnie-śągnij-ze mnie-wstyd-dowolnie
maria goniewiczoglądajmnieniezliczonąilościąwyświetleńwpi­sujsięzaz­naczwszystkosiebiepo­międzywklejściągnijze mniewstyddowolniepobierajrozbierajpozbieraj oglądaj mniemnie niezliczonąniezliczoną ilościąilością wyświetleńwyświetleń wpi­sujwpi­suj sięsię zaz­naczzaz­nacz wszystkowszystko siebiesiebie po­międzypo­między wklejwklej ściągnijściągnij mniemnie ściągnijściągnij ze mnieze mnie wstydwstyd dowolniedowolnie pobierajpobieraj rozbierajrozbieraj pozbieraj oglądaj mnie niezliczonąmnie niezliczoną ilościąniezliczoną ilością wyświetleńilością wyświetleń wpi­sujwyświetleń wpi­suj sięwpi­suj się zaz­naczsię zaz­nacz wszystkozaz­nacz wszystko siebiewszystko siebie po­międzysiebie po­między wklejpo­między wklej ściągnijwklej ściągnij mnieściągnij mnie ściągnijmnie ściągnij ze mnieściągnij ze mnie wstydze mnie wstyd dowolniewstyd dowolnie pobierajdowolnie pobieraj rozbierajpobieraj rozbieraj pozbieraj 

Bierz mnie Rozbieraj Rozkładaj i składaj Ka­wałek po kawałku Cen­ty­metr po centymetrze Pożądaj mnie W całości i rozdartą Obecną i obdartą Z rzeczywistości Bierz mnie Jak ja biorę Ciebie Część po części Od­dech po oddechu Zat­rać się Oddaj obudź mnie z lo­du jak śnieżną figurkę sy­kiem wprost do ucha pod­nieś mnie dwuz­nacznie zat­rzy­maj w połowie po­między jed­nym dnem a drugim za­bierz mnie w podróż wijącym półszeptem pochodzącym z ciemności a ja zbliżę się do Ciebie niepos­trzeżenie przyz­wyczaję Cię do siebie - i ucieknę i może dam się złapać •  Tak mnie to bo­li...Bo­li mnie to, że wszys­tko, co się wokół kręci, nie do­tyczy mnie. Jes­tem sa­ma. Sa­ma z chorą wyob­raźnią, która wpędza mnie w obłęd. Sa­ma, choć pełno wokół mnie ludzi.Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś mnie nie wypada ba­wić się w tańcu twoimi włosami pieścić je gładzić między dłoni palcami i wzro­kiem uwodzić mnie nie wypada na­miętnym po­całun­kiem obudzić cię z rana gdy nocą roz­kosznie plątałeś nasze ciała miłości warkoczem a czyż mnie wypada z ust twoich spijać prag­nień spełnienie bez znieczulenia chcę od­dać swe kochanie tak jaw­nie na ko­lanach i bez­wstyd­nie ale czy to wy­pada być słodką Aurorą dla ciebie