Oj­czyz­na jest tam, gdzie dobrze.


oj­czyz­na-jest tam-gdzie-dobrze
pakuwiuszoj­czyz­najest tamgdziedobrzeoj­czyz­na jest tamgdzie dobrze

Oj­czyz­na:to jest tam,gdzie by chciało się umrzeć Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Gdzie dobrze, tam ojczyzna.Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko!