Oj­czyz­na jest wspólną rodzi­cielką nas wszystkich.


oj­czyz­na-jest wspólną-rodzi­cielką-nas-wszystkich
cyceronoj­czyz­najest wspólnąrodzi­cielkąnaswszystkichoj­czyz­na jest wspólnąjest wspólną rodzi­cielkąrodzi­cielką nasnas wszystkichoj­czyz­na jest wspólną rodzi­cielkąjest wspólną rodzi­cielką nasrodzi­cielką nas wszystkichoj­czyz­na jest wspólną rodzi­cielką nasjest wspólną rodzi­cielką nas wszystkichoj­czyz­na jest wspólną rodzi­cielką nas wszystkich

Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać.Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam.Tym, co bardziej nas nęka na codzień, i to wszystkich nas, jest ta nijaka bezbarwna, postępująca niesympatyczność otoczenia, niesympatyczność bezinteresowna. Niesympatyczność bez specjalnych motywów.Mo­ja oj­czyz­na to nie dzień wczo­raj­szy. Mo­ja oj­czyz­na to jutro.Ze wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas film.Wszędzie, we wszystkich czasach dobrzy ludzie przegrywają ponosząc śmierć: czyż dostąpią innego świata, gdy wrócą do życia, czy też nie warto było się rodzić na naszym padole.