ojcze-nasz-składa-ę-z-56-słów-deklaracja-niepodległoś-z-300-a-ostatnio-ogłoszone-rozporządzenie-rzą-w-sprawie-cen-jarzyn-z-26-911
bill widnallojczenaszskładasię56słówdeklaracjaniepodległości300ostatnioogłoszonerozporządzenierządusprawiecenjarzyn26911słówojcze naszskłada się56 słówdeklaracja niepodległościniepodległościostatnio ogłoszoneogłoszone rozporządzenierozporządzenie rządurządu ww sprawiesprawie cencen jarzynjarzyn911 słówskłada się zz 56 słówdeklaracja niepodległościa ostatnio ogłoszoneostatnio ogłoszone rozporządzenieogłoszone rozporządzenie rządurozporządzenie rządu wrządu w sprawiew sprawie censprawie cen jarzyncen jarzyn

Deklaracja: Deklaracje są filtrem słów.Ciężko słuchać słów piosen­ki, kiedy nie ro­zumie się jej słów.Szkoda, że nasz język nie smakuje naszych słów.Prawdziwość słów - rzecz dobra, gładkość - doskonała, Lecz krótkość słów prawdziwych jakże jest wspaniała!W dziejo­wej mo­wie o Bo­gu słychać trzask łama­nych i na no­wo składa­nych słów.Przed ślubem zdawało się jej, że go kocha, ale oczekiwane szczęście nie nadeszło. „Pomyliłam się więc