Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.


ojczyzna-jest-naszą-matką-ziemską-polska-jest-matką-szczególną-niełatwe-są-jej-dzieje-zwłaszcza-na-przestrzeni-ostatnich-stuleci-jest
jan paweł iiojczyznajestnasząmatkąziemskąpolskaszczególnąniełatwejejdziejezwłaszczanaprzestrzeniostatnichstulecijestmatkąktórawieleprzecierpiaławciążnowocierpidlategoteżprawodomiłościszczególnejojczyzna jestjest nasząnaszą matkąmatką ziemskąpolska jestjest matkąmatką szczególnąniełatwe sąsą jejjej dziejezwłaszcza nana przestrzeniprzestrzeni ostatnichostatnich stulecijest matkąktóra wielewiele przecierpiałaprzecierpiała ii wciążwciąż nana nowonowo cierpidlatego teżteż mama prawoprawo dodo miłościmiłości szczególnejojczyzna jest nasząjest naszą matkąnaszą matką ziemskąpolska jest matkąjest matką szczególnąniełatwe są jejsą jej dziejezwłaszcza na przestrzenina przestrzeni ostatnichprzestrzeni ostatnich stuleciktóra wiele przecierpiaławiele przecierpiała iprzecierpiała i wciążi wciąż nawciąż na nowona nowo cierpidlatego też mateż ma prawoma prawo doprawo do miłoścido miłości szczególnej

Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką.Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką.Szczęście jest naszą matką, nieszczęście - wychowawcą.Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość.Przy­jaźń jest matką miłości.Szczęście jest naszą matką, nie­szczęście - wychowawcą.