Ok­reśl się, jed­nocześnie tra­fiając w klucz odpowiedzi.


ok­reśl-ę-jed­nocześnie-tra­fiając-w klucz-odpowiedzi
lillianaok­reślsięjed­nocześnietra­fiającw kluczodpowiedziok­reśl sięjed­nocześnie tra­fiająctra­fiając w kluczw klucz odpowiedzijed­nocześnie tra­fiając w klucztra­fiając w klucz odpowiedzijed­nocześnie tra­fiając w klucz odpowiedzi

Życie mężczyz­ny kręci się zaw­sze wokół jed­nej, je­dynej ko­biety, w której za­wierają się wszys­tkie ko­biety świata, szczyt wszel­kich ta­jem­nic i klucz do wszys­tkich odpowiedzi.Ludzie uważają się za Bo­ga, jed­nocześnie za­pomi­nając o tym że jest on wy­soko nad nami.Trud­no jest być dziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać się jak dorosły.Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmie­chają się oczy.Dlacze­go ludzie upierają się, że sko­ro jes­teś Trud­no jest jed­nocześnie do­godzić ludziom i prawdzie.