Ok­ropnie przyk­ro jest pat­rzeć, jak umiera nadzieja.


ok­ropnie-przyk­ro-jest pat­rzeć-jak umiera-nadzieja
simone de beauvoirok­ropnieprzyk­rojest pat­rzećjak umieranadziejaok­ropnie przyk­roprzyk­ro jest pat­rzećjak umiera nadziejaok­ropnie przyk­ro jest pat­rzeć

spełniło się mo­je marze­nie. mogę być bliżej Ciebie. ja­ko cichy obserwator. pat­rzeć jak się zmieniasz. jak pro­mieniejesz ze szczęścia. jak się spełniasz. pat­rzeć na Twój uśmiech nie znaj­duję większej nagrody.Okropnie przykro jest patrzeć, jak umiera nadzieja.- Cze­go naj­bar­dziej nie lu­bisz w życiu? - Bezsilności. - Dlacze­go? - za­pytała zaintrygowana. - Według mnie nie ma nicze­go gor­sze­go niż pat­rzeć jak ukocha­na oso­ba umiera, a ty nic nie możesz zro­bić, właśnie dla­tego tak jej nienawidzę.Od wczes­nych lat życia wyrzekłem się ja­dania mięsa. Przyj­dzie czas, gdy ludzie ta­cy jak ja będą pat­rzeć na mor­dercę zwierząt tak sa­mo jak te­raz pat­rzą na mor­dercę ludzi.