Ok­ru­cieństwo jest bro­nią tchórzy, a ci którzy się go do­puszczają, wiedzą to równie dob­rze jak ci, którzy muszą je znosić.


ok­ru­cieństwo-jest bro­ą-tchórzy-a  którzy ę-go do­puszczają-wiedzą-to równie-dob­rze-jak -którzy-muszą- znosić
tom clancyok­ru­cieństwojest bro­niątchórzya ci którzy sięgo do­puszczająwiedząto równiedob­rzejak ciktórzymusząje znosićok­ru­cieństwo jest bro­niąjest bro­nią tchórzya ci którzy się go do­puszczająwiedzą to równieto równie dob­rzedob­rze jak ciktórzy musząmuszą je znosićok­ru­cieństwo jest bro­nią tchórzywiedzą to równie dob­rzeto równie dob­rze jak ciktórzy muszą je znosićwiedzą to równie dob­rze jak ci

Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, że miłość jest większa niż wiedza.Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.Mądrzy są wszys­cy ci, którzy poz­na­li zarówno pot­rzebę, jak i gra­nice wie­dzy wszel­kiej i którzy zro­zumieli, ze miłość jest większa niż wiedza.Ci, którzy czytają, wiedzą dużo; ci którzy patrzą - wiedzą więcej.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Pat­rząc w przeszłość wstydzę się wielu rzeczy To dob­rze, daw­ne cza­sy nau­czyły mnie Jak dob­rze jest mieć No­we Życie, Go przy so­bie i czer­pać siłę Z te­go, kim się jest te­raz bez pot­rze­by im­po­nowa­nia komukolwiek