Ok­rzy­ki zdol­ne są wstrząsnąć mu­rami - szep­ty pot­ra­fią je zburzyć.


ok­rzy­ki-zdol­ne-są wstrząsnąć-mu­rami- szep­ty-pot­ra­fią- zburzyć
wiesław trzaskalskiok­rzy­kizdol­nesą wstrząsnąćmu­rami szep­typot­ra­fiąje zburzyćok­rzy­ki zdol­nezdol­ne są wstrząsnąćsą wstrząsnąć mu­rami szep­ty pot­ra­fiąpot­ra­fią je zburzyćok­rzy­ki zdol­ne są wstrząsnąćzdol­ne są wstrząsnąć mu­rami szep­ty pot­ra­fią je zburzyćok­rzy­ki zdol­ne są wstrząsnąć mu­rami

Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia
Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie. -James Matthew Barrie
ci-którzy-wnoszą-w życie-in­nych-ludzi-pro­mień-słońca-to ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-zat­rzy­ć-go tyl­ko-dla-siebie
gdy-wal­czysz-z pot­wo­rami-pa­miętaj-mu­sisz-­memu-uważać-by nie stać ę-pot­wo­rem~pa­weł-rychlica 
Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością. -thrillofit
ludzie-pot­ra­fią-wmówić-so­bie-pot­rzebę-dru­giego-człowieka-i-naz­wać-ją miłośą