Okaż pokorę - wiele najgorszych na tym świecie rzeczy stworzono z tej samej, co ciebie materii, ale nie trać ducha - stworzono z niej również gwiazdy.


okaż-pokorę-wiele-najgorszych-na-tym-świecie-rzeczy-stworzono-z-tej-samej-co-ciebie-materii-ale-nie-trać-ducha-stworzono-z-niej-również
nicholai welimirowiczokażpokoręwielenajgorszychnatymświecierzeczystworzonotejsamejcociebiemateriialenietraćduchaniejrównieżgwiazdyokaż pokorępokoręwielewiele najgorszychnajgorszych nana tymtym świecieświecie rzeczyrzeczy stworzonostworzono zz tejtej samejco ciebieciebie materiiale nienie traćtrać duchaduchastworzonostworzono zz niejniej równieżrównież gwiazdyokaż pokoręwiele najgorszychwiele najgorszych nanajgorszych na tymna tym świecietym świecie rzeczyświecie rzeczy stworzonorzeczy stworzono zstworzono z tejz tej samejco ciebie materiiale nie traćnie trać duchatrać duchastworzono zstworzono z niejz niej równieżniej również gwiazdy

I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym.Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn.Najszczęśliwsi są ci, których stworzono w jednym egzemplarzu.Nie mówię, że kobiety nie są głupie; stworzono je na podobieństwo mężczyzn.Nie mówię, że kobiety nie są głupie: stworzono je na podobieństwo mężczyzn.