Okazywana nam miłość, której nie odczuwamy jako łaskę i szczęście, jest dla nas ciężarem.


okazywana-nam-miłość-której-nie-odczuwamy-jako-łaskę-i-szczęście-jest-dla-nas-ężarem
marie von ebner - eschenbachokazywananammiłośćktórejnieodczuwamyjakołaskęszczęściejestdlanasciężaremokazywana namnam miłośćktórej nienie odczuwamyodczuwamy jakojako łaskęłaskę ii szczęściejest dladla nasnas ciężaremokazywana nam miłośćktórej nie odczuwamynie odczuwamy jakoodczuwamy jako łaskęjako łaskę iłaskę i szczęściejest dla nasdla nas ciężaremktórej nie odczuwamy jakonie odczuwamy jako łaskęodczuwamy jako łaskę ijako łaskę i szczęściejest dla nas ciężaremktórej nie odczuwamy jako łaskęnie odczuwamy jako łaskę iodczuwamy jako łaskę i szczęście

Rozmaicie pojmują kobiety miłość; jedne kochają, drugie pragną tylko, aby być kochane. Pierwsze nawet w nieszczęściu przynoszą nam szczęście; szczęście zaś drugich jest bardzo często największym dla nas nieszczęściem.Miłość jest tajemnicą. Nie możemy ująć tej miłości, w której uczestniczymy. Ująć można tylko to, co istnieje dla nas.Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się.JA­KI JEST CY­TAT PŁYNĄCY PROS­TO Z TWO­JEGO SER­CA? (Facebook) Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście.Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście.