ON: Cze­kać. Czy to to sa­mo, co tęsknić? ONA: Nie. Dla mnie nie. Przy cze­kaniu nie budzę się o 5 ra­no,re­zyg­nując z naj­lep­szych snów. Nie przychodzę także z te­go po­wodu już przed 7 do biura. Przy cze­kaniu mle­ko nie tra­ci dla mnie smaku.


on-cze­kać-czy to to ­mo-co tęsknić-ona-nie-dla mnie-nie-przy cze­kaniu-nie budzę ę-o 5 ra­nore­zyg­nując-z naj­lep­szych
janusz leon wiśniewskioncze­kaćczy to to sa­moco tęsknićonaniedla mnienieprzy cze­kaniunie budzę sięo 5 ra­nore­zyg­nującz naj­lep­szychsnównie przychodzętakżez te­gopo­wodujużprzed7 do biuramle­konie tra­cidlamniesmakudla mnie nieprzy cze­kaniu nie budzę sięz naj­lep­szych snównie przychodzę takżetakże z te­goz te­go po­wodupo­wodu jużjuż przedprzed 7 do biuraprzy cze­kaniu mle­komle­ko nie tra­cinie tra­ci dladla mniemnie smakunie przychodzę także z te­gotakże z te­go po­woduz te­go po­wodu jużpo­wodu już przedjuż przed 7 do biuraprzy cze­kaniu mle­ko nie tra­cimle­ko nie tra­ci dlanie tra­ci dla mniedla mnie smaku

Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16 choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!! Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej.Ohh... ile bym dała by przeżyć miłość. Lecz muszę cze­kać, cze­kać aż sa­ma mnie odnajdze. Nie wol­no pos­pie­szać miłości! Cier­pli­wość zro­bi swoje.Cza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludzi dla nas ważnych, w imię...sa­mi na­wet nie wiemy cze­go. Myśli­my, że tak będzie dla nas le­piej jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wości czy postąpi­liśmy słusznie czy sta­nie się to jed­nym z naj­większych błędów.Cier­pienie z po­wodu zdra­dy, z po­wodu miłości, to wiel­ka przy­goda. Prze­cież naj­lep­sze co człowieka może spot­kać w życiu to to, że czu­je miłość. Także to, że umie płakać, krzyczeć, cierpieć.