On nie wie nic, a zdaje mu się, że wie wszystko. Predestynuje go to wyraźnie do kariery politycznej.


on-nie-wie-nic-a-zdaje-mu-ę-że-wie-wszystko-predestynuje-go-to-wyraźnie-do-kariery-politycznej
george bernard shawonniewieniczdajemusiężewszystkopredestynujegotowyraźniedokarierypolitycznejon nienie wiewie niczdaje mumu sięże wiewie wszystkopredestynuje gowyraźnie dodo karierykariery politycznejon nie wienie wie nica zdaje muzdaje mu sięże wie wszystkogo to wyraźniewyraźnie do karierydo kariery politycznejon nie wie nica zdaje mu siępredestynuje go to wyraźniego to wyraźnie dowyraźnie do kariery politycznejpredestynuje go to wyraźnie dogo to wyraźnie do kariery

Znawca: specjalista, który wie wszystko o czymś i nie wie nic o czymkolwiek innym.Cza­sem mam ochotę za­paść w wie­czny sen. Lecz później zdaję so­bie sprawę z te­go, że wie­czność to bar­dzo długo. Za długo.Dziewczyna nic nie wie i wszystko rozumie.Kto nic nie wie, musi wierzyć we wszystko.Kto mówi wszystko, co wie, wygada także to, czego nie wie.Po­wie­dzieli mi, że nic nie zmienię. Więc wziąłem się tyl­ko za wszystko. Z cyk­lu po­wieści