Ona jest tak mądra w swej niewin­ności, tak niewin­na w swej mądrości.


ona-jest tak-mądra-w swej-niewin­noś-tak-niewin­na-w swej-mądroś
b » anne bishop » córka krwawychonajest takmądraw swejniewin­nościtakniewin­namądrościona jest takjest tak mądramądra w swejw swej niewin­nościtak niewin­naniewin­na w swejw swej mądrościona jest tak mądrajest tak mądra w swejmądra w swej niewin­nościtak niewin­na w swejniewin­na w swej mądrościona jest tak mądra w swejjest tak mądra w swej niewin­nościtak niewin­na w swej mądrościona jest tak mądra w swej niewin­ności

Niewin­ność dzieci - tak pełna przyszłego grzechu! Is­tnieje re­tory­ka niewin­ności, która wzbudza gwałtowną agresję.Co­fasz się w przeszłość i znów jes­teś mały i bez­pie­czny, bez­pie­czny tak zu­pełnie, tak bez reszty, jak dziec­ko w obec­ności ta­ty. Wciąż masz go przed ocza­mi - stoi w ciem­nych drzwiach, cichy strażnik two­jego dzieciństwa - i śpisz snem is­to­ty naiw­nej, niewin­nej, niedoj­rzałej. A kiedy do­ras­tasz, do­ciera do ciebie, że bez­pie­czeństwo to było złudą, jeszcze jed­nym dziecięcym wyob­rażeniem, tak jak roz­miar two­jego podwórka za domem.po­wiedz Polsko ile w To­bie ze snów trwo­gi grudnia i niewin­ności sierpnia po­wiedz Pol­sko gdzie Twój duch umarłych wersów złożonych ze słów tak nies­ka­zitel­nie czystych po­wiedz Polsko czy te krzyże coś jeszcze znaczą i krop­le krwi wsiąkłe w Twą duszę Nie można zacząć wier­sza bez od­ro­biny myl­ne­go sądu o so­bie i świecie, źdźbła niewin­ności w pier­wszych słowach.niewin­ności poz­ba­wiłaś mnie pier­wszym klap­sem .. ko­lej­ny­mi po­liczka­mi spychałaś mnie na dno mo­jej samotności... więc nie dziw się, że w po­sob­ny sposób Ci te­raz dziękuję.. mamo