One widziały świat przez szybę nie do­tyczyło ich nic na­wet czas który brnie mi­mo wo­li Były nieobec­ne w real­nym świecie kochały bo­hate­ra z książki nie pot­ra­fią bez niego żyć 


one-widziały-świat-przez-szybę-nie do­tyczyło-ich-nic-na­wet-czas-który-brnie-mi­mo-wo­li-były-nieobec­ne-w real­nym-świecie-kochały
sipaonewidziałyświatprzezszybęnie do­tyczyłoichnicna­wetczasktórybrniemi­mowo­libyłynieobec­new real­nymświeciekochałybo­hate­raz książkinie pot­ra­fiąbezniegożyć one widziaływidziały światświat przezprzez szybęszybę nie do­tyczyłonie do­tyczyło ichich nicnic na­wetna­wet czasczas któryktóry brniebrnie mi­momi­mo wo­liwo­li byłybyły nieobec­nenieobec­ne w real­nymw real­nym świecieświecie kochałykochały bo­hate­rabo­hate­ra z książkiz książki nie pot­ra­fiąnie pot­ra­fią bezbez niegoniego żyć one widziały światwidziały świat przezświat przez szybęprzez szybę nie do­tyczyłoszybę nie do­tyczyło ichnie do­tyczyło ich nicich nic na­wetnic na­wet czasna­wet czas któryczas który brniektóry brnie mi­mobrnie mi­mo wo­limi­mo wo­li byływo­li były nieobec­nebyły nieobec­ne w real­nymnieobec­ne w real­nym świeciew real­nym świecie kochałyświecie kochały bo­hate­rakochały bo­hate­ra z książkibo­hate­ra z książki nie pot­ra­fiąz książki nie pot­ra­fią beznie pot­ra­fią bez niegobez niego żyć