Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.


oni-nie wiedzą-więcej-ż-zwyk­li-ludzie-którzy-na­wet-nie wiedzą-że te­go-nie wiedzą
p » terry pratchett » równoumagicznienieoninie wiedząwięcejniżzwyk­liludziektórzyna­wetnie wiedząże te­gonie wiedząoni nie wiedząnie wiedzą więcejwięcej niżniż zwyk­lizwyk­li ludziektórzy na­wetna­wet nie wiedząże te­go nie wiedząoni nie wiedzą więcejnie wiedzą więcej niżwięcej niż zwyk­liniż zwyk­li ludziektórzy na­wet nie wiedząoni nie wiedzą więcej niżnie wiedzą więcej niż zwyk­liwięcej niż zwyk­li ludzieoni nie wiedzą więcej niż zwyk­linie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie

Ci, którzy czytają, wiedzą dużo; ci którzy patrzą - wiedzą więcej.Ludzie nig­dy nie wiedzą, że są szczęśli­wi. Wiedzą tyl­ko kiedy, by­li szczęśliwi.Jeżeli mam pi­sać i to mam pi­sać dob­rze i grun­townie, to muszę wątpić, że in­ni wiedzą to co ja wiem, a przy­naj­mniej wiedzą to tak, jak ja wiem. Tyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedzą. Ale za­razem zakładam, że oni to wie­dzieć po­win­ni, i że mogą to wiedzieć.Znam ludzi, którzy wiedzą, że nic nie wiedzą, ale nie są Sokratesami.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.