Oni pat­rząc na siebie nawza­jem. Pat­rzą w mil­cze­niu nie pot­ra­fiąc się odezwać. Myślą o po­lity­ce po­za swoim kra­jem. Myślą o rzeczach tak nieistotnych. Chcąc zmienić bieg spraw i lo­su spiralę. Myślą ile poświęci­li siebie i wspom­nień ulotnych. By zna­leźć się na szczy­cie, a jed­nak nicze­go nie dokonać..


oni-pat­rząc-na siebie-nawza­jem-pat­rzą-w mil­cze­niu-nie pot­ra­fiąc ę-odezwać-myślą-o po­lity­-po­za-swoim-kra­jem
i'm nothingonipat­rzącna siebienawza­jempat­rząw mil­cze­niunie pot­ra­fiąc sięodezwaćmyśląo po­lity­cepo­zaswoimkra­jemo rzeczachtaknieistotnychchcączmienićbiegsprawi lo­suspiralęilepoświęci­lisiebiei wspom­nieńulotnychbyzna­leźć sięna szczy­ciea jed­naknicze­gonie dokonaćoni pat­rzącpat­rząc na siebiena siebie nawza­jempat­rzą w mil­cze­niuw mil­cze­niu nie pot­ra­fiąc sięnie pot­ra­fiąc się odezwaćmyślą o po­lity­ceo po­lity­ce po­zapo­za swoimswoim kra­jemmyślą o rzeczacho rzeczach taktak nieistotnychchcąc zmienićzmienić biegbieg sprawspraw i lo­sui lo­su spiralęmyślą ileile poświęci­lipoświęci­li siebiesiebie i wspom­nieńi wspom­nień ulotnychby zna­leźć sięzna­leźć się na szczy­ciea jed­nak nicze­gonicze­go nie dokonaćoni pat­rząc na siebiepat­rząc na siebie nawza­jempat­rzą w mil­cze­niu nie pot­ra­fiąc sięw mil­cze­niu nie pot­ra­fiąc się odezwaćmyślą o po­lity­ce po­zao po­lity­ce po­za swoimpo­za swoim kra­jemmyślą o rzeczach tako rzeczach tak nieistotnychchcąc zmienić biegzmienić bieg sprawbieg spraw i lo­suspraw i lo­su spiralęmyślą ile poświęci­liile poświęci­li siebiepoświęci­li siebie i wspom­nieńsiebie i wspom­nień ulotnychby zna­leźć się na szczy­ciea jed­nak nicze­go nie dokonać

Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają. -Marcel Achard
ko­biety-lu­bią-mil­czących-mężczyzn-myślą że oni- słuchają
Pat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­ro, zaś pat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem. -Ryder
pat­rząc-na niektóre-ko­biety-od­dałbym-na­wet-dru­gie-żeb­ro-zaś-pat­rząc-na in­ne-chce-to jed­no-z powrotem