op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści 


op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś 
intrygaop­ty­mal­naroz­dziel­czośćmózguludzkiegokończy sięna miłościa zaczy­nana nienawiści op­ty­mal­na roz­dziel­czośćroz­dziel­czość mózgumózgu ludzkiegoludzkiego kończy siękończy się na miłościna miłości a zaczy­naa zaczy­na na nienawiści op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózguroz­dziel­czość mózgu ludzkiegomózgu ludzkiego kończy sięludzkiego kończy się na miłościkończy się na miłości a zaczy­nana miłości a zaczy­na na nienawiści op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiegoroz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy sięmózgu ludzkiego kończy się na miłościludzkiego kończy się na miłości a zaczy­nakończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy sięroz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłościmózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­naludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści 

Gdzie kończy się od­wa­ga, a zaczy­na szaleństwo? Tam, gdzie kończy się dyp­lo­mac­ja, zaczy­na się wojna.Miłość kończy się wte­dy, kiedy zaczy­na się: rzeczy - ''wistość''...Gdzie kończy się szcze­rość, tam się na pew­no zaczy­na samotność.Tam zaczy­na się przy­jem­ność, gdzie kończy się przymus.Gdy wy­pad­niesz z torów, zaczy­na się dro­ga, która się nie kończy.