Op­ty­mis­ta twier­dzi, że żyje­my w naj­lep­szym z możli­wych światów, a pe­symis­ta oba­wia się, że to jest prawda.


op­ty­mis­-twier­dzi-że żyje­my-w naj­lep­szym-z możli­wych-światów-a pe­symis­-oba­wia-ę-że to jest prawda
james branch cabellop­ty­mis­tatwier­dziże żyje­myw naj­lep­szymz możli­wychświatówa pe­symis­taoba­wiasięże to jest prawdaop­ty­mis­ta twier­dziże żyje­my w naj­lep­szymw naj­lep­szym z możli­wychz możli­wych światówa pe­symis­ta oba­wiaoba­wia sięże żyje­my w naj­lep­szym z możli­wychw naj­lep­szym z możli­wych światówa pe­symis­ta oba­wia sięże żyje­my w naj­lep­szym z możli­wych światów

Pe­symis­ta twier­dzi, że wszys­tkie ko­biety to nierządni­ce. Op­ty­mis­ta twier­dzi, że nie, ale ma nadzieję. -Julian Tuwim
pe­symis­-twier­dzi-że wszys­tkie-ko­biety-to nierządni­-op­ty­mis­ twier­dzi-że nie-ale- nadzieję
Praw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dy, praw­dzi­we zło nie oba­wia się kary. -Papillondenuit
praw­dzi­we-dob­ro-nie ocze­kuje-nag­ro­dy-praw­dzi­we-zło-nie oba­wia ę-kary