Op­ty­mis­ta widzi szklankę z wodą do połowy pełną, pe­symis­ta do połowy pustą. A ktoś sprag­niony i tak będzie widział tyl­ko wodę.


op­ty­mis­-widzi-szklankę-z wodą-do połowy-pełną-pe­symis­-do połowy-pustą-a ktoś-sprag­niony-i tak-będzie-widział-tyl­ko
jatojaop­ty­mis­tawidziszklankęz wodądo połowypełnąpe­symis­tapustąa ktośsprag­nionyi takbędziewidziałtyl­kowodęop­ty­mis­ta widziwidzi szklankęszklankę z wodąz wodą do połowydo połowy pełnąpe­symis­ta do połowydo połowy pustąa ktoś sprag­nionysprag­niony i taki tak będziebędzie widziałwidział tyl­kotyl­ko wodęop­ty­mis­ta widzi szklankęwidzi szklankę z wodąszklankę z wodą do połowyz wodą do połowy pełnąpe­symis­ta do połowy pustąa ktoś sprag­niony i taksprag­niony i tak będziei tak będzie widziałbędzie widział tyl­kowidział tyl­ko wodęop­ty­mis­ta widzi szklankę z wodąwidzi szklankę z wodą do połowyszklankę z wodą do połowy pełnąa ktoś sprag­niony i tak będziesprag­niony i tak będzie widziałi tak będzie widział tyl­kobędzie widział tyl­ko wodęop­ty­mis­ta widzi szklankę z wodą do połowywidzi szklankę z wodą do połowy pełnąa ktoś sprag­niony i tak będzie widziałsprag­niony i tak będzie widział tyl­koi tak będzie widział tyl­ko wodę

Dobre małżeństwo składa się z lepszej połowy i z mocniejszej połowy.Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią: Dwie mapy świata - z pierwszej i drugiej połowy XX wieku; z pierwszej połowy - państwa niepodległe stanowią nieliczną grupę. Poza ich granicami świat jest wielką kolonią. . . , władztwem kilku mocarstw - posiadaczy. Mapa z końca naszego wieku - to ponad 180 niepodległych państw.Mąż pa­suje tyl­ko do połowy...Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.Ci wi­no przynoszę, więc wy­pij je, proszę ... że nic Cię nie cieszy wrażenie odnoszę. Tak Je­zus gdy widział złą minę za miną to wodę przemienił w ra­dości to wino. Już szklankę wypiłeś i uśmiech na twarzy i sens wszys­tko nagle ma większy od razu. Za wódkę nie chwytaj ni wstrętne to pi­wo ... jak już chcesz się napić to kup so­bie wino.