Opa­nuj treść, a słowa się znajdą.


opa­nuj-treść-a słowa ę-znajdą
katon starszyopa­nujtreśća słowa sięznajdąopa­nuj treśća słowa się znajdą

Trzy­maj się sen­su rzeczy, a słowa się znajdą.Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie.W całym życiu sza­nuj prawdę tak, by two­je słowa były bar­dziej wiary­god­ne od przyrzeczeń innych.Ra­diowa za­powiedź jest jak opa­kowa­nie. A o opa­kowa­niach uczą spe­ce od mar­ke­tin­gu. Cza­sami prze­ciętny to­war sprze­daje się w sposób wy­bit­ny wyłącznie dzięki opakowaniu.nie w for­mie była to i treść się skisiła Jak strach, to się i no­gi znajdą.